Replika / Sahte Ürün  | gardrops

Replika / Sahte Ürün

Gardrops'ta replika ve sahte ürünler satılmamaktadır .Bu tamamen telif ve marka hakları ile ilgili bir durum olup tamamen sizi korumak amaçlı aldığımız bir önlemdir.

Sahte veya replika ürünlerin satışı Gardrops.com olarak ve kullanıcılar olarak iki tarafı da mağdur etmektedir.

Sahte /Replika ürün satışlarında Marka Kanunu ;

"Madde 61 - Aşağıda yazılı fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:

c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak,

61 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar ağır para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikayet, acele işlerden sayılır. Marka hakkı aşvurusu veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi ezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, akine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 65 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Tazminat

Madde 64 - Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 66 - Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar"

Gardrops ailesi olarak seni her zaman korumak için uğraşıyoruz.Umarım bizi anlayabilirsin.